Centrum Przesiadkowe z kolejną nagrodą

Jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, Centrum Przesiadkowe w Gliwicach  zostało laureatem konkursu Budowa Roku 2022. Konkurs organizowany jest od 23 lat przez Polski związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zachodnia Brama Metropolii Silesia „Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” otrzymała tytuł „Budowy Roku 2022” (nagroda I stopnia) – obiekty oceniane indywidualnie.

Inwestorem było Miasto Gliwice, a Generalnym wykonawcą – konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice (lider) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Gliwice (partner).

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 19 września 2023 r. w Warszawie.

Konkurs PZITB „Budowa Roku” organizowany jest przy współudziale i pod patronatem ministerstw – jednostek centralnych oraz branżowych organizacji. Cieszy się uznaniem środowiska wykonawców i inwestorów.  Wyłania i promuje najciekawsze inwestycje zrealizowane w Polsce w danym roku.

Zgłoszone obiekty są poddawane trzyetapowej ocenie przez Sąd Konkursowy, który uwzględnia takie kryteria jak funkcjonalność obiektu, jakość robót, zastosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań techniczno-technologicznych, organizację procesu budowlanego, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu oraz spełnienie wymagań bhp

Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pokolejowego oraz włączenie zespołu dworców i parkingów w układ komunikacyjny miasta  wraz z robotami towarzyszącymi. W jej ramach powstał dworzec autobusowy z zadaszeniem, budynek główny, budynek pomocniczy i tunel. Prace obejmowały również m.in. zagospodarowanie terenu, przebudowę istniejącego tunelu, rozbudowę ul. Składowej i Toszeckiej, przebudowę odcinka ul. Tarnogórskiej, budowę przyłącza elektroenergetycznego i przebudowę torów kolejowych, wykonanie przyłącza ciepłowniczego od ul. Kolberga, wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego od ul. Toszeckiej, likwidację kolizji słupa trakcyjnego, przebudowę istniejącego tunelu pod torami kolejowymi, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu Centrum

Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.

www.budowaroku.pl