Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pruim.gliwice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 13-10-2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13-10-2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  1. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  2. aktualności oraz podstrony nie są opatrzone nagłówkami. Treści aktualności nie są dostępne przez kanał RSS.

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG – ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podwójnego A. Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS – ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-07-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie podstawowego badania strony internetowej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Skróty klawiaturowe

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie katowice.eu należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

  • Internet Explorer: Menu “Widok” > “Rozmiar tekstu”
  • Firefox: Menu “Widok” > “Powiększenie” (Ctrl++)
  • Opera: Menu “Widok” > “Powiększenie”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eugeniusz Cieszowic, ecieszowic@pruim.gliwice.pl, tel. 32 331 82 29). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, budynek przy ulicy Nad Bytomką 1

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

  • od ulicy Nad Bytomką (główne) – na poziomie terenu 3 stopnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku
  • od ulicy Nad Bytomką – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (pochylnia).

Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia od ulicy Nad Bytomką (wejścia głównego), jest dostępna po pokonaniu 3 stopni. W budynku funkcjonuje obszar kontroli.

Dostępność korytarzy i schodów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku są dwie klatki schodowe z  możliwością dojścia na pierwsze piętro. Drugie wejście posiada pochylnię (wjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, informacji głosowych.

  • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ul. Nad Bytomką – drugie wejście.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Nad Bytomką, pracownicy ochrony dostępni przy wejściu głównym do budynku).
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Nad Bytomką).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach zapewnia dostępności poprzez zastosowanie oznakowania aktywnego i stałego do obsługi osób przebywających w tym budynku.