Nowe drogi w Nowych Gliwicach

Zakończyła się realizacja inwestycji na ternach po byłej kopalni Gliwice. Powstało ponad 700 metrów dróg wewnętrznych oraz wybudowano otwarty odstojnik z włączeniem do kanalizacji deszczowej zapewniający retencję wód deszczowych z obszaru Nowe Gliwice.

Nazwa Zadania:

„Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”

Zamawiający:

Miasto Gliwice

Termin wykonania:

31 października 2013 r. do 17 września 2014 r.

Zakres inwestycji:

Obszar inwestycji obejmował teren powstały po niwelacji hałdy byłej kopalni KWK Gliwice, znajdujący się na zachód od budynków Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” oraz na południe od ul. Pszczyńskiej.

Długość wybudowanej sieć dróg wewnętrznych: 774,56 m.

W ramach inwestycji wybudowano otwarty odstojnik wraz z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” zapewniającego retencję wód deszczowych z obszaru Nowe Gliwice. Jest to zbiornik retencyjny żelbetowy o wymiarach 14×28 m, składający się z 8 komór przelotowych. Wysokość zbiornika wynosi 5,75 m. Pojemność robocza zbiornika wynosi 1738,7 m3.

Opis inwestycji:

Niniejsza inwestycja swym zakresem obejmowała budowę dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej sieci drogowej Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, budowę sieci wodociągowej wraz z włączeniem do istniejącej sieci, budowę odstojnika otwartego zapewniającego retencję wód deszczowych wraz z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowę oświetlenia nowoprojektowanych dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowę kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych „Nowe Gliwice” – część II” na terenie powstałym po niwelacji hałdy byłej kopalni KWK Gliwice. W ramach zadania przewidziano także remont istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przy istniejącym zbiorniku odparowującym.

Na całość inwestycji składały się następujące zadania branżowe:

  • Część drogowa.
  • Kanalizacja deszczowa i sanitarna
  • Wodociąg.
  • Obiekty inżynierskie.
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej.
  • Budowa oświetlenia drogowego.
  • Wycinka zieleni.