Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych jednostek transportowo-sprzętowych

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych jednostek transportowo-sprzętowych

w dniu 20.09.2019 r.

 1. Przedmiotem przetargu są n/w jednostki transportowo-sprzętowe wycofane z eksploatacji:
Lp. Nazwa środka trwałego Nr ewid. Rok prod. Cena wywoławcza

[zł netto]

Przebieg

[mth, km, h]

1 Frezarka Dynapac PL 2000S 5-0226 2005 195.000,00 zł 5.894 mth
2 Koparko-spycharka NEUSON 3802WD 5-0166 1996 13.500,00 zł 20.650 mth
3 Samochód dostawczy KIA K2500 (SG 07672) – 6 osobowy 7-0204 2006 4.000,00 zł 118.250 km
4 Samochód dostawczy KIA K2900

(SG 4557A) – 3 osobowy

7-0214 2008 4.000,00 zł 122.900 km
5 Walec drogowy HAMM DV-10.22

stal-stal

5-0173 1998 10.000,00 zł 14.450 mth
6 Przyczepa samochodowa  D-633

(SG 1148P)

7-0106 1990 2.000,00 zł

 

 1. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM S.A. lub ma stronie internetowej Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. tj.: https://www.pruim.gliwice.pl
 2. Informacji dotyczącej przetargu w dni robocze w godzina 8:00 – 14:00 udziela:
 • Główny Inżynier ds. Logistyki   – tel.: (32) 270-40-03 wew. 140
 • Specjalista ds. Transport           – tel.: (32) 270 40 03 wew. 132
 1. Termin składania ofert: 20.09.2019 r. do godz. 1100 – w sekretariacie
 2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 20.09.2019 r. do godz. 1045 w kasie PRUiM S.A. lub na konto: SANTANDER BANK POLSKA nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem “wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

REGULAMIN

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

dotyczący przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanych jednostek sprzętowo-transportowych w dniu 20.09.2019 r.

 1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione środki trwałe:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Nr ewid.

Rok prod.

Cena wywoławcza

[zł netto]

Przebieg

[mth, km, h]

1

Frezarka Dynapac PL 2000S

5-0226

2005

195.000,00 zł

5.894 mth

2

Koparko-spycharka NEUSON 3802WD

5-0166

1996

13.500,00 zł

20.650 mth

3

Samochód dostawczy KIA K2500 (SG 07672) – 6 osobowy

7-0204

2006

4.000,00 zł

118.250 km

4

Samochód dostawczy KIA K2900

(SG 4557A) – 3 osobowy

7-0214

2008

4.000,00 zł

122.900 km

5

Walec drogowy HAMM DV-10.22

stal-stal

5-0173

1998

10.000,00 zł

14.450 mth

6

Przyczepa samochodowa  D-633

(SG 1148P)

7-0106

1990

2.000,00 zł

2. Przystępujący do przetargu (Oferent) składa pisemną ofertę, która winna zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • Datę sporządzenia oferty,
  • Oferowaną cenę,
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanych środków trwałych oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • Dowód wpłacenia wadium.

2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie PRUiM S.A. do dnia:
20.09.2019r. do godz. 1100.
Koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY – SPRZEDAŻ

………………………………………………………………………
          (należy wpisać nazwę sprzętu, na który jest składana oferta)

4. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 20.09.2019r. do godz. 1045 w kasie PRUiM S.A. lub na konto: SANTANDER BANK POLSKA nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem “wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

5. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM S.A. w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1 w dniu
17-19.09.2019 r. w godzinach 8:00-13:00 lub 20.09.2019r. w godzinach 8:00-10:45

6. Do kontaktów ze strony sprzedającego upoważniony jest:

7. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym jednostki sprzętowo-transportowej będącej przedmiotem przetargu. Ewentualne koszty związane z dodatkową weryfikacją ponosi “Oferent”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie PRUiM S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 – Sali konferencyjnej pok. B 0105.

9. Oferty będzie oceniać Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PRUiM S.A.

10. Wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę na dany sprzęt. Faktura na sprzedaż sprzętu zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11. Termin rozstrzygnięcia przetargu ustala się na dzień 20.09.2019 r.

12. W przypadku zgłoszenia przez dwóch lub więcej Oferentów jednakowej ceny – Komisja zarządza dodatkowy przetarg w formie ustnej licytacji, który odbędzie się bezpośrednio po otwarciu ofert.

13. Wadium Oferenta, którego oferta została przyjęta będzie zaliczone w poczet ceny.

14. Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

15. Odbiór wybranego sprzętu musi nastąpić do 7 dni od daty wystawienia faktury po uprzednim zapłaceniu oferowanej ceny.

16. W przypadku wycofania się z podpisania umowy, nie uregulowania należności, jak również w przypadku nie odebrania sprzętu w wyznaczonym terminie, “wadium” Oferenta przepada.

17. Unieważnienie przetargu może nastąpić na każdym etapie w części lub w całości bez podania przyczyn.

Gliwice, dnia 10.09.2019 r.