Realizacje

IMG_0036-1

Galeria wybranych realizacji

Budowa i remonty dróg:

 • Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania  do wymogów kodu referencyjnego 1B
 • Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta
 • Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ETAP II
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanej obwodnicy południowej miasta Gliwice pomiędzy ulicą Bojkowską i ulicą Pszczyńską w Gliwicach – odcinek B od ulicy Okrężnej do ulicy Pszczyńskiej.
 • Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów sieci kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz urządzeń kanalizacyjnych, a także robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
 • Część 1 – Kontrakt 9 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu”
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Nowopszczyńskiej w Żorach
 • „Odwodnienie obszaru dz. Brzezinka południe w Gliwicach – sieci kanalizacyjne wraz z budową zbiornika retencyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Mariackiej w Radlinie w ramach zadania pn. Wiadukt ul. Mariacka w Radlinie
 • Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice – odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie m. Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu DTŚ
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Nowy  Świat i ul. Dolnej Wsi w Gliwicach
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej,  (SST), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz wykonania robót budowlanych dla zadania pn: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej w Sosnowcu.
 • Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 w Gliwicach (w ciągu ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej) wraz z rozbiórką i budową mostu nad rzeka Kłodnicą
 • Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
 • Droga Krajowa nr 88, Gliwice
 • Węzeł nr 7 Łany, Autostrada A4
 • rondo: ulice Kozielska, Łabędzka, Andersa, Gliwice
 • Droga Krajowa S1, Jaworzno
 • Węzeł DK 88, Obwodnica Gliwic
 • Łącznik ul. Nowy Świat z ul. Kosów, Gliwice
 • I etap zachodniej obwodnicy Gliwic
 • ronda: ulica Jasna, Łużycka, Gliwice
 • ulica Kręta, Racibórz
 • ulica Kapelanów Wojskowych, Knurów
 • droga powiatowa Taciszów – Kleszczów
 • rondo na zbiegu ulic Kozielskiej, Głubczyckiej i Londzina, Racibórz
 • Skrzyżowanie DK 11 i DK 78 Tarnowskie Góry
 • przebudowa ulicy Wieczorka w Gliwicach
 • zewnętrzny układ drogowy przy centrum handlowym Auchan w rejonie ulicy Rybnickiej w Gliwicach
 • Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola.
 • Przebudowa ulic Bestwińskiej w Bielsku Białej.
 • Przebudowa ulic Pionierów, Perseusza na odcinku od istniejącego ronda przy DK 88 do skrzyżowania z ulicą Oriona w Gliwicach.
 • Przebudowa ulicy Witosa w Bielsku- Białej.
 • Przebudowa drogi głównej Elektrownia – ul. Podmiejska w Rybniku.
 • Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935.

Parkingi i place

 • Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Katowice
 • Centrum Dystrybucji Lidl na terenie KSSE, podstrefa Gliwice
 • Urząd Miejski w Gliwicach, plac przed budynkiem
 • Opel, Gliwice
 • Pawilon Handlowy Agata, Gliwice